Het rendementsdenken in de luchtvaart

Go to English version
Deze tijd wordt gekenmerkt door het zogenaamde rendementsdenken. Op alle fronten wordt gefocust op winst en aandeelhouderswaarde. Dit geldt overigens niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de zorg en het onderwijs. We schuiven daarmee steeds meer op van het Rijnlands model, waarbij overheid, werkgever en werknemers bereid zijn om samen te werken, naar het Angelsaksische model waarbij zelfredzaamheid, marktwerking, vrijheid en beperkte sociale zekerheid voorop staan.

In de praktijk betekent dit dat bedrijven steeds minder de verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers en het liefst af willen van hun verplichtingen als werkgever. In Nederland komt dat tot uiting in het relatief hoge aantal zzp’ers (bijna 1 miljoen), een aantal dat sinds het begin van de economische crisis alleen nog maar gegroeid is. Veel van deze zzp’ers zijn zelfstandige tegen wil en dank. Ze hadden liever sociale zekerheid gehad, al is het alleen al om een huis te kunnen kopen of een gezin duurzaam te kunnen onderhouden. Veel van hen zijn ook ‘schijnzelfstandige’: ze werken voor één opdrachtgever en er is sprake van een gezagsverhouding omdat ze dezelfde werkzaamheden uitvoeren als medewerkers van de opdrachtgever. Dit is tegen de wet, maar wie controleert het?

De ECA heeft in samenwerking met de Universiteit Gent en het European Sectoral Social Dialogue Committee for Civil Aviation onderzoek gedaan naar schijnzelfstandigheid (bogus employment) onder piloten. De uitkomsten hiervan zijn verzameld in een rapport dat tijdens de recente ECA-conferentie over ‘Atypical forms of aircrew employment in the European aviation industry’ in Parijs is gepubliceerd.

De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend: ruim 1 op de 6 piloten in Europa heeft een ‘atypische arbeidsovereenkomst’: ze werken via een bemiddelingsbureau, als zzp’er of op basis van een nulurencontract. 7 van de 10 als zzp’er werkende (self-employed) piloten werken voor een low-costmaatschappij. Dit zogenaamde dienstverband wordt dikwijls gebruikt om te verhullen dat ze een reguliere werknemer zijn; ze voeren immers dezelfde werkzaamheden uit als piloten met een vast contract en er is derhalve sprake van een gezagsverhouding. Deze constructie zorgt voor oneerlijke concurrentie en verstoort de markt.

Citaat piloot uit het rapport:
De concurrentie tussen piloten (te veel piloten op de markt) is het gevolg van vliegscholen die te veel mensen opleiden en valse beloften doen. Volgens mij wordt het verschil in salarissen en arbeidsomstandigheden veroorzaakt door de vele piloten die op zoek zijn naar werk en allemaal een enorme opleidingsschuld hebben.

Jonge piloten verkeren aan het begin van hun carrière in zo’n zwakke positie dat ze de slechte arbeidsvoorwaarden wel moeten accepteren omdat ze anders nooit een eerste baan zullen vinden. Luchtvaartmaatschappijen maken handig gebruik van het overschot aan low-hour piloten en laten ze hun eigen typerating of – erger nog – typerating plus line training betalen onder het mom van ‘ervaring opdoen’. In Europa kan dit omdat er mazen in de wetgeving zitten. De wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en veiligheid dient dus aangepast te worden om ervoor te zorgen dat bovengenoemde modellen de veiligheid en het welzijn van bemanningen en passagiers niet in gevaar brengen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat schijnzelfstandigheid gevolgen heeft voor de vliegveiligheid. Bijna 50% van de self employed piloten zegt er wel eens moeite mee te hebben om instructies van de maatschappij op te volgen omdat deze in strijd zijn met de vliegveiligheid.

Self-employed piloten zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij die ze inhuurt en zullen zich daarom niet ziek melden als ze niet fit zijn en zullen veiligheidskwesties niet aankaarten, uit angst dat hun opdrachtgever niet langer van hun diensten gebruik zal maken. Ze hebben geen poot om op te staan, want voor hen staan er tien anderen te popelen die de maatschappij weer geld opleveren omdat ze hun eigen typerating (tegen een veelvoud van de kostprijs) betalen.

Citaat piloot uit het rapport:
Ik heb voor een low-cost maatschappij gewerkt en het was verschrikkelijk. Er moet iets gedaan worden op het gebied van wetgeving. Mensen durven zich niet ziek te melden, kunnen op staande voet ontslagen worden en het management gebruikt subtiele dreigementen om zaken door te drukken. Vreselijke werkomstandigheden, nulurencontracten en slechte betaling. Voor het cabinepersoneel was het nóg erger.

Citaat piloot uit het rapport:
Na dertig jaar vliegen moet ik constateren dat dit beroep niet meer is wat het ooit geweest is. Ik kan niemand aanraden om piloot te worden, behalve als je een baan kunt krijgen bij een nationale luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmanagers schenden de wet en verwachten dit ook van jonge piloten. Als piloot in Europa heb je geen baangarantie, geen thuisbasis voor je gezin en word je in bepaalde EU-lidstaten uitgebuit door low-cost maatschappijen. Het is een eindeloze race to the bottom die vroeger of later zijn tol zal eisen. Sterke demotivatie, vermoeidheid, minder training en grenzen verleggen, zijn veelgebruikte methoden om de kosten te drukken en bonussen aan managers te kunnen uitbetalen. Als piloten niet zo graag zouden vliegen, zou er met de huidige arbeidsomstandigheden geen vliegtuig meer opstijgen.

Al met al is schijnzelfstandigheid in de luchtvaart meer dan het ontwijken van sociale zekerheid en belastingen: de veiligheid van de sector komt in gevaar.

Het rapport eindigt met een oproep aan alle stakeholders om de bezorgdheid van luchtvaartmaatschappijen en bemanningen serieus te nemen. Airlines hebben behoefte aan flexibiliteit, personeel wil meer zekerheid en er heerst bezorgdheid over oneerlijke concurrentie, niet alleen tussen maatschappijen maar ook tussen piloten onderling. Last but not least geven veiligheidskwesties reden tot zorg. Hierbij is een eerlijke balans tussen veiligheidsvoorzieningen en rechten van werkgevers en werknemers van groot belang.

Nienke Groenendijk, maart 2015

Bron: Atypical employment in aviation: final report

Ook tegen pay-to-fly? Vul dan nu de petitie in.

English

‘RETURN ON INVESTMENT’ THINKING IN AVIATION
These times are characterized by so-called “return in investment” thinking. On all fronts, the focus is on profits and shareholder value. This not only applies to companies, but also to healthcare and education. We are shifting increasingly from the Rhine model, where government, employers and employees are willing to work together, to the Anglo-Saxon model in which self-reliance, market forces, freedom and limited social security are paramount.

In practice this means companies are taking less and less responsibility for their employees and would actually prefer to shed their obligations as an employer. In the Netherlands, this has resulted in a nearly 1 million self-employed workers, a number that has grown significantly since the beginning of the economic crisis. Many of these workers have not become freelancers of their own free will. They would like to have more social security, if only to buy a house or maintain a family. Many of them are also “bogus self-employed”: they work exclusively for one client and there is a relationship of authority since they perform the same work as employees of this particular client. This is against the law, but who enforces the legislation?

In collaboration with the University of Ghent and the European Sectoral Social Dialogue Committee for Civil Aviation, ECA has extensively researched bogus self-employment among pilots. The results were compiled in a report that was officially released during the recent ECA conference on “Atypical forms or aircrew employment in the European aviation industry” in Paris.

The results of the research are alarming: more than 1 in 6 pilots in Europe are atypical employees: they work through an agency, as a freelancer or based on a zero-hour contract. 7 out of 10 self-employed pilots work for a low-cost carrier. This so-called “employment” is often used to hide the fact that they are regular employees; after all, they perform the same work as pilots with a fixed contract and therefore there is a relationship of authority between self-employed pilots and the airline that hires them. This bogus construction creates unfair competition and distorts the market.

Pilot quote from the report:
“Competition between pilots (too many pilots on the market) is due to flight schools that train too many people and make false promises. I think the difference in wages and working conditions is caused by the large number of pilots who are looking for work, and who all have a huge debt.”

At the beginning of their career young pilots find themselves in such a weak position that they have to accept poor working conditions, because otherwise they will never land their first job. Airlines take advantage of the surplus of low-hour pilots and make them pay their own type rating or – even worse – their type rating plus line training under the pretext of “gaining experience”. In Europe this is possible because of loopholes in the legislation. Legislation in the field of social security and safety should therefore be adjusted to ensure that above-mentioned models do not jeopardize the safety and wellbeing of crews and passengers.

The ECA research also shows that bogus self-employment affects flight safety. Almost 50% of the self-employed pilots say they encounter difficulties in following instructions of the company because these instructions are in conflict with flight safety.

Self-employed pilots are dependent on the airline that hires them and will therefore not report sick when they are not fit to fly, and will not raise safety concerns, fearing their client will no longer use their services. They have no leg to stand on, since the airline knows there are dozens of low hour pilots eager to joint and bring in money by paying their own type rating (at a multiple of the cost).

Pilot quote from the report:
“I worked for a low-cost airline and it was horrible. Something has to be done in terms of legislation. People dare not to call in sick, could be fired within a moment’s notice, and management uses subtle threats to push things through. Terrible working conditions, low pay and zero-hour contracts. For cabin crew, the situation was even worse.”

Pilot quote from the report:
“After thirty years of flying, I have noticed that aviation is not what it used to be. I can not recommend anyone to become a pilot, unless you can get a job with a national airline. Aviation managers violate the law and expect the same of young pilots. As a pilot in Europe you have no job security, no home base for your family and in certain EU member states you are exploited by low-cost airlines. It’s an endless race to the bottom that will require its toll sooner or later. Strong demotivation, fatigue, less training and pushing boundaries are many methods used to reduce costs and to pay bonuses to managers. If pilots wouldn’t love flying so much, the current working conditions mean there would be no more planes taking off.”

The ECA research makes abundantly clear that bogus self-employment in aviation is more than the avoidance of social security and taxes: the sector’s safety is at risk.

The report ends with a call to all stakeholders to take the concerns of airlines and crews seriously. Airlines need flexibility, staff wants more security and there are concerns about unfair competition, not only between companies but also between the pilots themselves. Last but not least, legitimate safety issues give cause for concern. A fair balance between safety provisions and rights of employers and employees is therefore very important.

Nienke Groenendijk, March 2015

Source: Atypical employment in aviation: final report

Do you also want pay-to-fly to end? Please fill out the petition now.

Advertenties

One thought on “Het rendementsdenken in de luchtvaart

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s